فاشياي پلانتار (Plantar Fasica)

Rate this post

فاشياي پلانتار (Plantar Fasica)

 

🔰اهميت اين رباط در كف پا از جايي معين ميگردد كه عامل تشكيل دهنده قوس كف پايي انسان ها ميباشد.

 

✅استحكام و قوام اين رباط باعث تشكيل گودي كف فاشياي پلانتار (Plantar Fasica) پا ميشود.

 

⛔️به صورت ژنتيكي و با يا به هر دليل ديگيري كه اين رباط استحكام خود را از دست بدهد قوس كف پايي شخص از حد نرمال كمتر خواهد شد و استخوان هاي كف پا بيش از حد فشار تحمل خواهند كرد و داستان قديمي صافي كف پا آغاز ميشود.

 

⛔️بلعكس اگر اين رباط بيش از حد سفت و محكم باشد در حالت انقباض قرار ميگيرد و قوس بيش از حد نرمال به كف پاي شخص ميدهد كه به
اصطلاح كيوس ( Pes Cavus) ناميده ميشود و اين قوس بيش از حد هم عوارض بسياري براي شخص به علت تقسيم نامناسب وزن در كف پا ايجاد ميكند.

 

✅پس رباط فاشياي پلانتار در كف پا بسيار در بدن انسان نقش اساسي دارد.

 

 

 

 

 

 

فاشياي پلانتار (Plantar Fasica)

فاشياي پلانتار (Plantar Fasica)