رباط و لیگامان های کف پا

3.3/5 - (3 امتیاز)

رباط و لیگامان های کف پا

 

🔰بین تمامی استخوان های کف پا، رباط یا لیگامان هایی وجود دارند. این رباط ها دو استخوانی را که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته و یک مفصل را تشکیل میدهند را به یکدیگر متصل کرده و در کنار هم قرار میدهد.

🔹رباط ها از انتهای یک استخوان به ابتدای استخوان مجاور متصل میشود و نام آنها معمولا برگرفته از نام دو استخوانی است که به هم متصل میکنند.

🔹ممکن است دو استخوان مجاور به توسط چند رباط به یکدیگر متصل شوند که در جهات متفاوتی قرار گرفته اند.

🔰بعضی از این رباط ها چنان محکم و نزدیک به استخوان ها قرار گرفته اند که موجب میشوند استخوان های مجاور تنها حرکت اندکی نسبت به هم داشته باشند و برخی دیگر ار رباط ها در بعضی جهات سفت و در بعضی جهات دیگر شل هستند بطوریکه اجازه میدهند تا مفصل در جهات خاصی حرکت آزادانه تری داشته باشد.

✅مهمترین رباط پا كه باعث ايجاد قوس كف پا ميشود و از مهمترين رباطهاي موجود در كل بدن انسان ميباشد،

فاشیای پلانتار (Plantar fascia)
است که از استخوان پاشنه تا استخوان های پنجه پا کشیده شده و موجب میشود تا کف پا انحنا داشته باشد.

 

📣در تصویر زير دیده میشود که با بالا آوردن انگشتان پا فاشیای پلانتار تحت کشش قرار گرفته و قوس کف پا بیشتر میشود👇👇

 

 

رباط و لیگامان های کف پا

رباط و لیگامان های کف پا