بررسي ساختار قوس كف پا

2/5 - (1 امتیاز)

بررسي ساختار قوس كف پا

 

كف پاي انسانها داري در نوع قوس ميباشد كه قوس ها ناشي از شكل گيري عضلات و استخوانهاي كف پا تشكيل ميگردد.

🔰قوس هاي كف پا عبارتند از:

 

🔹١- قوس طولي كف پا Longitudinal Arch

🔹٢- قوس عرضي كف پا
Transverse Arch

🔰ميزان انحناي اين قوس ها نقش سازنده اي در عملكرد استخوان ها و عضلات كف پاي انسان دارد و به دنبال آن تاثير مستقيم بر زندگي روز مره او در حين فعاليت ها دارد.

 

بررسي ساختار قوس كف پا

بررسي ساختار قوس كف پا

 

🔰بررسي قوس هاي تشكيل دهنده كف پا:

 

١- قوس طولي كف پا Longitudinal Arch:

🔹قوس طولی كف پا قوسی است که وقتی پا را از کنار و سمت داخل نگاه میکنیم متوجه آن میشویم. این قوس در سمت داخل پا است و سمت خارجی پا قوس ندارد.

🔹قوس طولی کف پا به نحوی است که در حالت ایستادن قسمت عقب قوس یعنی استخوان پاشنه و قسمت جلوی قوس یعنی سر استخوان های متاتارس در ناحیه پنجه پا بر روی زمین قرار گرفته و قسمت وسط و داخلی کف پا که حدودا در ناحیه استخوان تالوس است بالاتر بوده و با زمین تماس ندارد.
🔹اتصال فاشیای پلانتار به دو انتهای قوس موجب پایداری آن میشود.

 

بررسي ساختار قوس كف پا

بررسي ساختار قوس كف پا

 

 

🔰بررسي قوس هاي تشكيل دهنده كف پا:

 

٢- قوس عرضي كف پا
Transverse Arch:

🔹قوس عرضی کف پا به علت ترتیب خاص اتصال متاتارس ها به استخوان های کوبوئید و کونئیفرم ایجاد میشود بطوریکه در هنگام ایستادن متاتارس های اول و پنجم به زمین نزدیکتر بوده و متاتارس های وسطی بالاتر قرار گرفته اند.